dilluns, 15 de febrer del 2021

Cens d'ocells aquàtics hivernants a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Gener 2021

Com cada any al mes de gener, en motiu el cens d'ocells aquàtics hivernants a a Catalunya, els dies 15 i 16 de gener es van comptar els ocells hivernals de l'estany. El dia 15 al vespre es van comptar els joques dels ocells que s'apleguen al vesper a dormir a l'estany, entre els quals trobem les gavines i les arpelles, i el dia 16 al matí és van comptar la resta d'espècies, entre les quals les més importants són els ànecs. 

Aquest cens, es realitza de forma més o menys simultània al conjunt de Catalunya, sota els auspicis del DTiS, i s'emmarca dins l'International Waterbrid Counts coordinat per Wetlands International. Aquest projecte, iniciat a mitjans dels anys 60, promou el cens dels ocells aquàtics de les principals zones humides d’arreu d’Europa, Àsia i Nord d’Àfrica durant el mes de gener. Les dades obtingudes permeten avaluar l’estat de conservació de les espècies aquàtiques i estudiar, a escala local, la capacitat d’acollida de cada una de les zones humides. 

En el cas de l'estany d'Ivars i Vila-sana aquest cens el ve realitzant EGRELL, en coordinació amb el Consorci de l'Estany, des de la recuperació d'aquest espai. Aquests és un dels diversos seguiments que realitza EGRELL per avaluar l'estat de conservació de l'estany d'Ivars i Vila-sana i estudiar la seva evolució al llarg dels anys. 

Com a fets destacables esmentar que aquest més de gener l'estany presenta uns nivells excepcionalment baixos com a conseqüència del buidat parcial realitzat durant aquesta tardor-hivern. Malgrat això cal destacar els bons nombres d'ànecs de superfície detectats durant el cens. Aquest no ha estat però el cas dels pocs ànecs cabussadors i fotges que els darrers anys hivernen a l'estany i que s'han vist afectats pels baixos nivells d'inundació. Un cas semblant s'ha observat amb els corbs marins, que els arbres que utilitzaven com a joca han quedat en sec, i per tant no els oferien protecció. Per contra, altres espècies que no semblen haver-se vist afectades són les gavines i les arpelles. Com a cosa singular esmentar l'observació de dos cignes petits, detectats ja prèviament aquest mateix hivern en altres punts de la plana de Lleida. Aquesta és una espècie excepcional a l'hiven que no havia estat detectada en temps recents a l'estany.

Cens d'ocells aquàtics a l'estany d'Ivars i Vila-sana dels dies 15 i 16 gener  

Cigne petit (Cygnus columbianus) 2
Oca (Anser anser) 1
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 7
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope) 5
Ànec griset (Anas strepera) 7
Xarxet (Anas crecca) 358
Ànec collverd (Anas plathyrynchos) 1112
Xarrasclet (Anas querquedula)
Ànec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 225
Total ànecs de superficie 1715
Morell cap-roig (Aythya ferina) 1
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Xibec (Netta rufina)
Aythya nyroca x Aythya ferina
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
Fotja (Fulica atra)
Total ànecs cabussadors, cabussons i fotges 1
Rascló (Rallus aquaticus) 3
Polla d'aigua (Gallinula clhoropus) 16
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 21
Total ràl·lids sense la fotja 40
Bitò (Botaurus stellaris)
Esplugabous (Bubulcus ibis)
Martinet blanc (Egretta garcetta)
Agró blanc (Egretta alba) 5
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 15
Grua (Grus grus)
Cigonya (Ciconia ciconia) 64
Total ardeids i afins 84
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 41
Total corb marins 41
Territ variant (Calidris alpina) 6
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 5
Xivitona (Actitis hypoleucos)
Becadell (Gallinago gallinago) 12
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becut (Numenius arquata)
Total limícoles sense fredeluga i daurada grossa 17
Fredeluga (Vanellus vanellus) 880
Daurada (Pluvialis apricaria) 4
Total fredeluga i daurada grossa 884
Arpella (Circus aeruginosus) 194
Arpella pàl·lida (Circus cyaneus)
Total arpelles 194
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 56
Gavià (Larus michaellis) 1053
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 3500
Total làrids 4609


Malgrat els baixos nivells d'inundació els ànecs de superfície, en especial el collverd han mostrat nombres elevats en referència els dos anys anteriors.

Dins les fortes fluctuacions anuals, els nombre de gavina riallera i gavià detectats aquest gener a l'estany se situen dins la banda alta.

La fotja, que havia estat una de les espècies més abundants a l'antic estany i important objecte de caça , ha vist com ha viscut una forta tendència regressiva des que es va tornar a colonitzar l'estany desprès de la seva recuperació. La total desaparició durant el dens de gener, té a veure però en els baixos nivells d'inundació, talment com ha passat amb els ànecs cabussadors.

El corb marí gros, desprès del gran pic dels primers anys, com a conseqüència del boom dels peixos de l'estany, ha vist com el gener del 2021 ha arribat al seu mínim. Aquest fet ha estat ocasionat sobretot pel fet que els baixos nivells d'inundació han deixat els arbres que utilitzaven com a joca en sec i per tant els ocells s'han vist obligats a buscar altres localitats alternatives.

L'arpella comuna és un rapinyaire que cria i que forma joques als canyissars. Aquesta és una espècie que cria a la cubeta de l'estany des de ja abans de la seva recuperació, però que a l'hivern veu reforçada la joca d'aquest espai amb un bon nombre d'ocells forasters que van que el nombre d'arpelles que s'apleguen a l'estany al mes de gener cada any sigui superior.