divendres, 24 de setembre de 2021

Resum del mes d'agost de 2021

El buidat parcial de l’estany i la major renovació de l’aigua han permès la presència de diferents espècies de macròfits (o plantes aquàtiques) dins l’estany. Per afavorir la seva implantació s’ha decidit mantenir la cota actual uns 40 cm per sota de la cota màxima previa a la baixada de nivell.

Pel que fa als ocells, a l’agost ja es comença a produir un increment de la mobilitat, amb els primers exemplars ja clarament migrants en algunes espècies. És per aquesta raó que el nombre d’espècies aquàtiques observades a l’estany s’ha incrementat significativament respecte el mes anterior, fins arribar a les 56 espècies, entre les quals 14 de limícoles. Aquest grup però ha perdut molta importància respecte els primers mesos de l’any, quan hi havia grans platges a l’estany, que ara han desaparegut amb la pujada de nivell. En efecte, la major part de les vegades, les limícoles observades a l’agost són exemplars solitaris o petits grups que fan una curta aturada en algun sector favorable, sovint de menys d’un dia. Com a cosa interessant, esmentar l’observació del primer becadell, ocell típicament hivernant. Les espècies d’aquest grup més regulars, com sempre que els nivells són alts, són la xivita i la xivitona, que utilitzen qualsevol petit racó per aturar-se.

En el cas dels anàtids, juntament amb la solitària oca, s’ha tornat a observar l’oca de galta blanca ja detectada el mes anterior. Encara també un ànec blanc, espècie observada tots els mesos de l’any. Tot i encara trobar-nos en ple estiu ja es comença a observar els primers ànecs hivernants, alguns dels quals sembla venen a l’estany a mudar. Així, tot i que s’hagi reduït una mica el nombre de collverds, cal destacar l’observació dels primers xarxets i del primer grup de cullerots, amb més d’una trentena d’exemplars, i novament el pas de xarrasclets.  Continuen els nombres alts de xibecs, amb 29 exemplars i presència continuada tot l’any. Altres espècies localitzades han estat el griset i el morell cap-roig.

Pel que fa a cabussons i cabussets, la presència del macròfits, i segurament associats als mateixos un major nombre d’invertebrats, permet que es mantinguin xifres significatives. Així, detectats fins a 9 cabussets i 7 cabussons collnegres. Per contra, el nombre de cabussons emplomallats es manté clarament per sota al dels anys anteriors, amb un màxim de només 29 individus. Aquest fet semblaria indicar que a l’estany s’ha produït una reducció del nombre de peixos com a conseqüència del buidat parcial. Els corbs marins continuen encara amb xifres molt baixes, sense que s’hagi detectat per ara una entrada important.

En el cas dels ardeids, la joca d’esplugabous ha arribat al seu màxim, amb fins 1.626 ocells. També s’ha detectat un increment de martinets de nit i d’agrons roigs, de ben segur fruit del pas per l’estany d’ocells foranis. També observat el primer agró blanc postnupcial i nombres més estables de bernat pescaire. Les fins a 150 cigonyes localitzades posen de manifest la presència d’un bon nombre d’ocells segurament ja procedents de Centreeuropa. En aquest grup, comentar l’observació de fins 10 capons reials i un becplaner. però també d’un ibis sagrat, espècie fins ara mai detectada a l’estany. L’ibis sagrat nidifica al sud del Sàhara i fins a l’Orient mitjà i s’ha mantingut abundosament en zoos. Exemplars escapats s’han establert en diferents països, entre els quals a França, on hi ha una incipient població. L’ocell observat a l’estany tant pot tractar-se d’un individu escapat d’algun nucli zoològic més o menys proper com ser un individu arribat de la població recentment establerta a França.

La pujada del nivell i la colonització per part de la vegetació dels sectors que abans tenien aigües somes dificulta molt més l’observació de la polla blava. Es per això que s’ha reduït el nombre d’ocells detectats a mesura que la vegetació avançava, sense que signifiqui que s’ha produït una reducció real dels seus efectius. Per contra, el nombre de polles d’aigua i rasclons detectats no ha patit variacions respecte els mesos anteriors. Potser una de les espècies més beneficiades pel buidat parcial i l’aparició dels macròfits ha estat la fotja, que ha pujat fins els 92 ocells. 

En el grup de la gavines, s’ha mantingut l’entrada d’ocells transpirinencs ja observada el mes anterior, amb 2.054 gavines rialleres contades a la joca. Els gavians han reduït de forma sensible el seu nombre, fins al màxim de 500 individus detectats els primers dies d’agost, xifra que es va reduir dràsticament a mesura que passaven els dies. De fet, a finals de més van quedar a l’estany poc més d’una desena d’exemplars. Pas significatiu de gavians foscos, amb més d’una cinquantena d’ocells. Petit pas també de fumarells, amb 3 fumarells carablancs, dos de negres i un, del més rar, alablanc.

La joca d’arpelles poc a poc ja es comença a formar, fins arribar als 22 exemplars d’aquest agost. Entre els rapinyaires lligats a les zones humides destacar també l’observació d’una àliga pescadora en pas.

Entre els moixons i altres ocells de mida més petita, comentar que ja s’ha detectat l’arribada dels primers blauets, tot i que a diferència d’altres anys en molt petit nombre. Pas important de boscarla de canyar i balquer, que es detecta sobretot mercès les campanyes d’anellament. En aquest grup, d’estacar novament, com el mes anterior, l’observació d’una boscarla mostatxuda i 3 mallerengues de bigotis, dues de les espècies de canyissar més amenaçades de Catalunya i que enguany han criat a l’estany.

l'agost és també un bon període per veure diversitat d'espècies d'espiadimonis a l'estany. Entre les espècies detectades aquest mes trobem:

Ull viu petit (Erythroma viridulum)

Ull blau (Erytroma lindenii)

Llantió iberomagribí (Ischnura graelsii)

Ferrer cama-roig (Ceriagrion tenellum)

Polaines lívid (Platycnemis latipes)

Emperador menor (Anax parthenope)

Sagnador escarlata (Crocothemis erythraea)

Parot cuanegre (Orthetum cancellatum)

Pipa vinosa (Trithemis annulata)


Màxims per espècie detectats al mes d'agost a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 08/2021
Cigne (Cygnus olor)
Cigne petit (Cygnus columbianus)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis) 1
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
Ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulador (Anas penelope)
Xarxet (Anas crecca) 5
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 595
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 30
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula) 3
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 29
Morell cap-roig (Aythya ferina) 6
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 9
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 29
Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis) 7
Cabussó oerllut (Podiceps auritus)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 5
Pelicà (Pelecanus onocrotalus)
Bitó (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 14
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1626
Martinet blanc (Egretta garzetta) 5
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 1
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 18
Agró roig (Ardea purpurea) 11
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya (Ciconia ciconia) 150
Capó reial (Plegadis falcinellus) 10
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus) 1
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus roseus)
Arpella (Circus aeruginosus) 22
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) 1
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 27
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja (Fulica atra) 92
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Camallarga (Himantopus himantopus) 30
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 1
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 3
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii) 1
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 12
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
Becadell (Gallinago gallinago) 1
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 1
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja (Tringa totanus) 1
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 7
Valona (Tringa glareola) 3
Xivitona (Actitis hypoleucos) 9
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 2054
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 54
Gavià argentat europeu (Larus argentatus)
Gavià (Larus michahellis) 500
Gavià caspi (Larus cachinnans)
Gavinot polar (Larus glaucoides)
Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 3
Fumarell negre (Chlidonias niger) 2
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus) 1
Blauet (Alcedo atthis) 2
Boscaler (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 35
Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 10
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 3
Repicatalons (Emberiza schoeniclus)


Durant l'agost ja han començar a arribar els primers ànecs cullerots hivernants. 26/8/2021. (c) Joaquim Bonfill.

El nombre de parelles reproductores de cabussó emplomallat el 2021 ha sigut molt menor que els anys precedents. Com els altres anys però la seva reproducció ha estat molt tardana. 26/8/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Al capvespre arriben a dormir a l'estany grups d'esplugabous. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La joca d'esplugabous de l'estany ha superat els 1.600 exemplars durant el mes d'agost. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Durant l'agost s'ha incrementat també el nombre de martinets de nit que es detecten a l'estany, en aquest cas un adult a l'esquerra i un jove a la dreta. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Tres capons reials entren al capvespre a dormir a la joca dels esplugabous. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

El nombre de corbs marins grossos observats a l'estany a l'agost encara és molt baix, amb un màxim de 5 individus. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Malgrat el màxim de gavines rialleres a l'estany s'observa al vespre, coincidint amb la joca, són centenars els ocells que resten tot el dia a l'estany. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

La totalitat dels ocells observats a l'agost a l'estany ja presentaven el plomatge d'hivern, sense la característica caputxa de color marró fosc que guarneix els adults a la primavera. 26/8/2021. (c) Joaquim Bonfill.

L'observació de diverses gavines rialleres amb anelles forasteres ens indica que la major part dels ocells presents a l'agost a l'estany són transpirinencs. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Durant l'agost s'ha detectat també un petit pas de fumarells, en aquest cas un fumarell carablanc.  26/8/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Entre els molts ocells que a l'agost esdevenen corrents a l'estany hi ha els abellerols, que troben en aquest espai insectes de gran mida, com els espiadimonis, i arbres per descansar. 26/8/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Les orenetes són alguns dels moixons que durant el pas de tardor poden formar grans joques als canyissars de les zones humides. 26/8/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Fins i tot rèptils com la sargantana (Podarcis liolepis) aprofiten l'estany per abeurar. 26/8/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Entre els peixos, l'única espècie que acull nombres molt elevats és la gamusia (Gambusia holbrooki), molt abundant a les aigües somes de la vora. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Polaines lívid. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Mascle i tàndem d'ullblau. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Mascle de parot cuanegre. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Mascle de sagnador escarlata. 27/8/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.