divendres, 10 de setembre de 2021

Resum del mes de juliol de 2021

Tot i la lenta pujada del nivell de l’aigua, al juliol aquesta ja ocupava pràcticament tota la superfície de la cubeta. En aquells sectors que l’aigua encara no arribava, però, l’elevada humitat del sol ha fet que s’hi comences a desenvolupar un important herbassar, però també que, segons els rotlles i la major o menor proximitat de l’aigua, hi hagués una important naixença de bova, tamarius o joncs, elements que aportaran més heterogeneïtat al conjunt de l’estany. Amb la fi de les platges també ha arribat la fi de les limícoles, per a les quals el juliol tampoc és un bon mes a l’estany, doncs la majoria es troben acabant de criar al nord d’Europa, i per tant el pas és encara molt escàs. Malgrat aquest fets, s’ha observat encara fins a 8 espècies de limícoles diferents, amb un mínim de 29 exemplars. Entre els mes destacats trobem encara 12 camallargues, però també 2 batallaires i alguns exemplars de diverses espècies del grup de les gambes. El baix nombre d’espècies de limícoles comporta que el global d’espècies aquàtiques detectat a l’estany al juliol sigui també contingut, amb 41 espècies.

Malgrat encara detectar-se alguns ànecs reproductors, cas d’una femella de xibec observada amb polls, tal com ja es començava a observar el mes de juny, es va consolidant una important agrupació postreproductora d’ànecs. En efecte, al juliol els ànecs collverd han arribat als 790 ocells i els xibecs als 28. També observat un ànec blanc, espècie que ha estat present tota la primavera, un cullerot i 3 morells cap-roig. Com a cosa destacada, esmentar que al marge de l’oca present des de fa anys a l’estany, durant el juliol, s’ha observat diferents dies una oca de galta blanca (Branta leucopsis), espècie que no havia estat fins ara mai detectada a l’estany. Aquesta oca nidifica a l’extrem nord del continent i a Catalunya és excepcional a l’hivern. El fet que l’observació sigui estival i que sigui una espècie que sovint s’ha introduït com animal ornamental en parcs d’alguns pobles fa que pensem que, amb tota seguretat, sigui un ocell escapat d’algun indret no massa llunyà, i que per tant el seu valor o interès sigui molt relatiu, per no dir nul.

Tal com ja es va observar al juny, el nombre de cabussons emplomallats detectats a l’estany al juliol ha estat relativament baix si ho comparem amb els estius anteriors. En efecte, els 33 exemplars del juny i els 32 d’aquest juliol queden molt lluny dels 110 i 108 respectius del 2020. Tal com s’esmentava al mes anterior, el buidat parcial sembla que ha comportat canvis importants, potser només temporals però, a l’ictiofauna de l’estany. Els 5 cabussets semblen pocs en base l’observat els mesos anteriors, amb 12 exemplars al juny. Semblaria que una disminució dels peixos podia afavorir la presencia d’altres organismes aquàtics que beneficiessin el cabusset, cosa que aquests nombre baix de cabussets no sembla confirmar.

Pel que fa als ardeids, excepte en el cas dels esplugabous que han incrementat una mica més la mida de la joca, fins arribar als 596 ocells, la resta d’espècies mostren nombres reduïts. Fins i tot el bernat pescaire i l’agró roig, les dues espècies que crien a l’estany, sembla que poc a poc es van dispersant fora d’aquest una vegada envolats els polls. Presència escassa de martinet menú, martinet de nit i martinet blanc. En aquest grup esmentar, com els mesos anteriors, l’observació d’un bec planer i un capó reial. Les cigonyes continuen amb xifres altes, amb 68 ocells, possiblement la gran majoria encara ocells locals. Entre les espècies dispersives que també ja s’han deixat observar al juliol a l’estany esmentar el cas del corb marí gros, ja amb un ocell, que enguany només hauria estat absent de l’estany durant el juny.

Polles d’aigua, amb 25 exemplars, i fotges, amb 20, mantenen xifres semblants a les dels mesos previs, relativament altes si les comparem amb les dels darrers anys. En el cas de la polla blava el seu nombre s’ha reduït sensiblement, fins als 12 exemplars. De ben segur que el nivell d’inundació més alt, que ja manté amplis sectors amb bova embassats, fa que els ocells restin molt més amagats.

En el cas de la gavines, ja s’ha observat una important entrada de gavines rialleres forasteres, amb un màxim que ja arriba als 1920 individus. L’observació de gavines amb anelles de lectura a distància que semblaven correspondre a França i Bèlgica confirmarien en aquest cas que el gruix dels ocells ja són transpirinencs que s’estan desplaçant cap a les zones d'hivernada. En el cas dels gavians encara molts exemplars a principis de mes, amb 2200 exemplars. El seu nombre però es redueix de forma substancial a finals de mes, quan el pas d’ocells de la Mediterrània cap al golf de Biscaia va de baixa. Amb els gavians, també 5 gavians foscos. Encara 5 fumarells carablanc, espècie que te el seu màxim a l’estany al pas de primavera.

Les arpelles, amb el final de la reproducció, han començat a formar una petita joca, que ja a acollit fins 19 ocells al juliol.

Entre els moixons i altres ocells de mida més petita, comentar que ja s’ha detectat l’arribada dels primers blauets, amb observacions diversos dies. Pas important de boscarla de canyar i balquer, que es detecta sobretot mercès les campanyes d’anellament, doncs al juliol les vocalitzacions son cada vegada més escasses i el cant ha deixat de sentir-se per complet. En aquest grup d’estacar l’observació de 2 boscarles mostatxudes i 3 mallerengues de bigotis, que han confirmat novament la reproducció d’ambdues espècies a l’estany desprès d’anys sense fer-ho.

Entre els elements a destacar d’altres grups faunístics cal esmentar l’observació d’una mostela (Mustela nivalis), espècie que s’ha fet molt rara a la Plana de Lleida i que a l’estany és un dels indrets on encara es va veient de tard en tard. Com a cosa negativa, resaltar l’observació de diverses tortugues d’aigua americanes (Trachemys scripta), tant de la subespècie nominal scripta, de galtes grogues, com de la subespècie elegans, de galtes vermelles. La no observació de cap tortuga de les dues espècies autòctones ens fa pensar que possiblement l’espècie invasora podria encara ser predominant a l’estany. És molt important continuar fent èmfasis en la necessitat de no alliberar cap espècie exòtica al medi natural, doncs poden tenir un impacte molt sever sobre les espècies autòctones.

Màxims per espècie detectats al mes de juliol a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 07/2021

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 1

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis) 1

Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata)

Ànec xiulador (Anas penelope)

Xarxet (Anas crecca)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 790

Anec cuallarg (Anas acuta)

Ànec cullerot (Anas clypeata) 1

Ànec griset (Anas strepera)

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula)

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 28

Morell cap-roig (Aythya ferina) 3

Morell xocolater (Aythya nyroca)

Morell de plomall (Aythya fuligula)

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 32

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 1

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris)

Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 6

Martinet ros (Ardeola ralloides)

Esplugabous (Bubulcus ibis) 596

Martinet blanc (Egretta garzetta) 3

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba)

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 12

Agró roig (Ardea purpurea) 5

Cigonya negra (Ciconia nigra)

Cigonya (Ciconia ciconia) 68

Capó reial (Plegadis falcinellus) 1

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia) 1

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Arpella (Circus aeruginosus) 19

Àguila pescadora (Pandion haliaetus)

Rascló (Rallus aquaticus) 4

Polla pintada (Porzana porzana)

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 25

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 12

Fotja (Fulica atra) 20

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus)

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus) 12

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)

Perdiu de mar (Glareola pratincola)

Corriol petit (Charadrius dubius)

Corriol gros (Charadrius hiaticula)

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria)

Pigre gris (Pluvialis squatarola)

Fredeluga (Vanellus vanellus) 1

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus)

Territ de tres dits (Calidris alba)

Territ menut (Calidris minuta)

Territ de Temminck (Calidris temminckii)

Territ becllarg (Calidris ferruginea)

Territ variant (Calidris alpina)

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax) 2

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago)

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa)

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)

Pòlit (Numenius phaeopus)

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Gamba roja (Tringa totanus) 2

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia) 1

Xivita (Tringa ochropus) 5

Valona (Tringa glareola) 1

Xivitona (Actitis hypoleucos) 5

Remena-rocs (Arenaria interpres)

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus)

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 1920

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 5

Gavià argentat europeu (Larus argentatus)

Gavià (Larus michahellis) 2200

Gavià caspi (Larus cachinnans)

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica)

Xatrac gros (Sterna caspia)

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo)

Xatrac menut (Sternula albifrons)

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 5

Fumarell negre (Chlidonias niger)

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)

Blauet (Alcedo atthis) 1

Boscaler (Locustella luscinioides)

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 40

Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 15

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) 2

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus) 3

Repicatalons (Emberiza schoeniclus)


Els mascles d'ànec collverd durant el juliol muden les plomes del cos. Llavors. per passar més desapercebuts, adquireixen un plomatge críptic semblant al de les femelles. 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Al juliol ja es veuen volar els joves d'agró roig nascuts enguany. 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Grup d'esplugabous volant al capvespre cap a la joca, que s'hja mantingut en nivells semblants al mes anterior. 13/7/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Adult de polla d'aigua (amagat entre la vegetació) amb un poll encara força petit. 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

una vegada recuperats els nivells elevats d'inundació les polles blaves han retornat als sectors embassats amb bova. 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Entre els pocs limícoles que es poden veure els mesos plenament estivals hi ha la xivitona, espècie a la qual pràcticament se solapa el pas de primavera amb el de tardor. 13/7/2021. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Al juliol s'observa una concentració elevada de gavians a l'estany. 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

L'arribada de gavines rialleres foranes és ja molt marcada al juliol. 22/7/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Entre les gavines riallers que arriben a l'estany hi ha un bon nombre de joves de l'any, detectables per les taques brunenques del dors i sobre de les ales. 22/7/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Fins i tot són regulars les gavines rialleres amb el plomatge encara dels polls quan surten del niu, tot i que de ben segur que no han nascut a la zona. 22/7/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

Els fumarells carablancs observats al juliol a l'estany semblen més ocells dispersius que no pas autèntics migrants. 22/7/2021. (c) Joan Estrada Bonell.

La boscarla de canyar és el més comú de tots els passeriformes de canyar a l'estany. 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.


La presència de conills a tot l'entorn de l'estany fa que hi siguin prou abundants un bon nombre de rapinyaires com l'aligot (Buteo buteo) (a dalt) i l'astor (Accipiter genitlis) (a baix). 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Són nombroses les espècies que utilitzen l'estany els mesos estivals per banyar-se i abeurar, com en aquest cas aquest parell de tudons (Columba palumbus). 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Al juliol ja es començen a formar les primeres agrupacions de gralles (Corvus monedula), que esdevindran molt abundants tot l'hivern. 17/7/2021. (c) Joaquim Bonfill.

Tot i les campanyes de control encara es continua observant de forma regular tortugues d'aigua americanes. 22/7/2021. (c) Joan Estrada Bonell