divendres, 17 de juny del 2022

Resum del mes de maig de 2022

Al maig encara hi ha les darreres cues d’ocells en migració però bona part de les espècies dels medis aquàtics ja estan en ple procés reproductor, algunes fins i tot ja amb la reproducció molt avançada. És un mes una mica ensopit, doncs el nombre d’ocells presents s’ha reduït de forma notòria i ja no es detecta ni rastre dels ànecs estrictament hivernals. Entre aquests, observat un únic cullerot, espècie que ocasionalment pot criar a l’estany. Les especies reproductores com el collverd han reduït també notablement els seus efectius, amb un màxim de 250 exemplars, limitant-se bàsicament als efectius reproductors. El xibec també ha reduït els seu nombre, passant del 25 exemplars del febrer als 8 del mes de maig, moment en que amb tota probabilitat els ocells reproductors estan escampats criant pels pantanets que envolten l’estany. Continua l’oca solitària desprès d’haver estat acompanyada per un segon exemplar a l’hivern. El menor nombre de xibecs i morells cap-roig respecte al mes de maig de 2021 podrien indicar que l’estany ha perdut part de la petita millora que havia assolit precisament el 2021 amb el buidat parcial. Una menor presència de macròfits i la major terbolesa de l’aigua en podrien ser les causes. Tot fa pensar que, a falta de buidats parcials, la renovació de l’aigua que es realitza de forma habitual a l’estany és del tot insuficient per a reduir l’eutròfia acumulada.

Cabussets i cabussons, amb un màxim de 5 cabussets i 40 cabussons emplomallats, també han reduït una mica el nombre d’ocells detectats respecte el mes d’abril, situant-se també en nivells inferiors als del 2021. Encara un corb marí endarrerit.

En el cas dels ardeids, detectades totes les espècies habituals a l’estany. Entre les reproductores, observats martinet menut, bernat pescaire i agró roig. A aquestes cal sumar-hi el martinet de nit, del qual encara no s’ha pogut confirmar la reproducció, així com un parell d’agrons blancs, un martinet ros i 6 martinets blancs. L’observació de fins 120 esplugabousposa de manifest que es torna a formar la joca postreproductora d’aquesta espècie. També observats un parell de capons reials, amb una presencia reduïda però constant entre els mesos de març i maig. Totes les parelles de cigonyes locals ja tenen polls, alguns molt crescuts.

Rasclons, polles d’aigua i polles blaves mantenen les xifres baixes dels darrers temps. La fotja, amb 73 ocells al març i encara 56 a l’abril ha reduït de forma important els seus efectius fins a un màxim de 20 exemplars el maig. Aquest fet, una mica en consonància amb l’observat amb els ànecs cabussadors com el xibec, fa pensar que els recursos disponibles a l’estany possiblement s’han reduït de forma significativa.

Com cal esperar, els nivells alts de l’estany i la manca de platges limita enormement el nombre de limícoles. Així, només s’ha observat un parell de camallargues i uns pocs exemplars de diferents espècies de les gambes. En el cas de les gavines, observat un pic de 200 rialleres, possiblement per la presència d’ocells que han fracassat en altres localitats, i fins a 500 gavians a la joca, una part important dels quals ocells no reproductors. Potser el més destacat ha estat l’observació d’un curroc, un xatrac comú i un xatrac menut, tots ells espècies escasses en migració a l’estany, sobretot els dos xatracs que no es veuen la major part dels anys. Amb els anteriors, observats fins a 10 fumarell carablancs, 20 fumarells comuns i 2 fumarells alabancs, aquest darrer tot i que pràcticament anual forçà més inusual.

Censades 12 arpelles, totes elles de la població que cria a l’estany.

Els moixons hivernants han acabat de desaparèixer, encara però alguns passeriformes en pas. Boscarles de canyar i balquers estan en ple període reproductor. El parell de boscalers comuns detectats tant poden respondre a ocells en migració com a possibles reproductors. Caldrà seguir amb atenció la possible reproducció d’aquesta espècie.

Màxims, per espècie, detectats al mes de maig de 2022 a l'estany d'Ivars i Vila-sana

espècie 5/2022

Cigne (Cygnus olor)

Cigne petit (Cygnus columbianus)

Oca riallera grossa (Anser albifrons)

Oca (Anser anser) 1

Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)

Ànec blanc (Tadorna tadorna)

Ànec canyella (Tadorna ferruginea)

Ànec mut (Cairina moschata)

Ànec carolí (Aix sponsa)

Ànec mandarí (Aix galericulata)

Ànec xiulador (Anas penelope)

Xarxet (Anas crecca)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 250

Anec cuallarg (Anas acuta)

Ànec cullerot (Anas clypeata) 1

Ànec griset (Anas strepera)

Ànec domèstic

Xarrasclet (Anas querquedula)

Anas híbrid

Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)

Xibec (Netta rufina) 8

Morell cap-roig (Aythya ferina) 1

Morell xocolater (Aythya nyroca)

Morell de plomall (Aythya fuligula)

Aythya hibrid

Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 40

Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)

Cabussó oerllut (Podiceps auritus)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 1

Pelicà (Pelecanus onocrotalus)

Bitó (Botaurus stellaris)

Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 9

Martinet ros (Ardeola ralloides) 1

Esplugabous (Bubulcus ibis) 120

Martinet blanc (Egretta garzetta) 6

Egretta garcetta X Egretta gularis

Agró blanc (Egretta alba) 2

Bernat pescaire (Ardea cinerea) 12

Agró roig (Ardea purpurea) 7

Cigonya negra (Ciconia nigra)

Cigonya (Ciconia ciconia) 40

Capó reial (Plegadis falcinellus) 2

Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)

Becplaner (Platalea leucorodia)

Flamenc (Phoenicopterus roseus)

Arpella (Circus aeruginosus) 12

Àguila pescadora (Pandion haliaetus)

Rascló (Rallus aquaticus) 4

Polla pintada (Porzana porzana)

Rascletó (Porzana parva)

Rasclet (Porzana pusilla)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 4

Polla blava (Porphyrio porphyrio) 5

Fotja (Fulica atra) 20

Fotja banyuda (Fulica cristata)

Grua (Grus grus)

Garsa de mar (Haematopus ostralegus)

Camallarga (Himantopus himantopus) 2

Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)

Perdiu de mar (Glareola pratincola)

Corriol petit (Charadrius dubius)

Corriol gros (Charadrius hiaticula)

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)

Daurada (Pluvialis apricaria)

Pigre gris (Pluvialis squatarola)

Fredeluga (Vanellus vanellus)

Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)

Territ gros (Calidris canutus)

Territ de tres dits (Calidris alba)

Territ menut (Calidris minuta)

Territ de Temminck (Calidris temminckii)

Territ becllarg (Calidris ferruginea)

Territ variant (Calidris alpina)

Territ pectoral (Calidris melanotos)

Batallaire (Philomachus pugnax)

Becadell sord (Lymnocryptes minimus)

Becadell (Gallinago gallinago)

Becadell gros (Gallinago media)

Becada (Scolopax rusticola)

Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)

Tètol cuanegre (Limosa limosa)

Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)

Polit (Numenius phaeopus)

Becut (Numenius arquata)

Gamba roja pintada (Tringa erythropus)

Gamba roja (Tringa totanus)

Siseta (Tringa stagnatilis)

Gamba verda (Tringa nebularia) 1

Xivita (Tringa ochropus) 1

Valona (Tringa glareola) 2

Xivitona (Actitis hypoleucos) 5

Remena-rocs (Arenaria interpres)

Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)

Gavina capnegra (Larus melanocephalus)

Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) 200

Gavina corsa (Larus audouinii)

Gavina cendrosa (Larus canus)

Gavià fosc (Larus fuscus) 5

Gavià argentat europeu (Larus argentatus)

Gavià (Larus michahellis) 500

Gavià caspi (Larus cachinnans)

Gavinot polar (Larus glaucoides)

Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)

Curroc (Gelochelidon nilotica) 1

Xatrac gros (Sterna caspia)

Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)

Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)

Xatrac (Sterna hirundo) 1

Xatrac menut (Sternula albifrons) 1

Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 10

Fumarell negre (Chlidonias niger) 20

Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus) 2

Blauet (Alcedo atthis)

Boscaler (Locustella luscinioides) 2

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) 17

Balquer (Acrocephalus arundinaceus) 10

Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)

Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Repicatalons (Emberiza schoeniclus)

Tot i reduir de forma molt important els efectius respecte a l'hivern, el collverd és l'ànec mes abundant a l'estany. El fet que les femelles estiguin totes covant o tenint cura dels polls fa que el més usual sigui observar els mascles, encara en plomatge nupcial. 7/5/2022. (c) Joan Estrada Bonell.

Al mes de maig són freqüents les llocades d'ànec collverd sota l'atenta vigilància de la mare. 14/5/2022. (c) Joaquim Bonfill.

El cabussó emplomallat és de totes les espècies presents a l'estany la que té una parada nupcial més espectacular amb mascle i femella engalanats dansant un davant de l'altre. 14/5/2022. (c) Joaquim Bonfill.

Malgrat ser una espècie piscívora, els crancs de riu americans (Procambarus clarkii) són també una presa molt important per al cabussó emplomallat. 14/5/2022. (c) Joaquim Bonfill.

El nombre de fotges presents a l'estany el mes de maig s'ha reduït de forma sensible respecte el mes anterior. 14/5/2022. (c) Joaquim Bonfill.

El martinet de nit (en aquest cas 2 adults) és una de les poques espècies de presencia regular durant el període reproductor a l'estany de la qual encara no s'ha pogut comprovar la reproducció. 14/5/2022. (c) Joaquim Bonfill.

Durant el mes de maig poc a poc es va consolidant la joca postreproductora dels esplugabous a l'estany, en aquest cas acompanyats per un capó reial. La caiguda dels arbres morts de davant de l'aguait de Vila-sana ha desplaçat la joca cap als arbres que van naixent a les illes. 31/5/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

Les cigonyes són de les espècies a les que és més fàcil comprovar la reproducció als nombrosos nius que envolten l'estany. A primers de mes, tot i que encara petits, els polls ja començaven a ser actius. 7/5/2022. (c) Joan Estrada Bonell.

La xivitona, és l'única limícola que s'ha observat amb una certa regularitat a l'estany. El fet de no necessitar platges lliures de vegetació hi ajuda. 7/5/2022. (c) Enric Carrera Gallissa

El gavià, en aquest cas un adult, és una de les espècies actualment més abundants a l'estany, on el 2022 hi han criat una 50a de parelles a les que se sumen alguns centenars  de joves i immadurs no reproductors. 7/5/2022. (c) Joan Estrada Bonell.

La major part dels gavians que crien a l'estany s'alimenten en conreus de les rodalies. Malgrat tot alguns ocells es poden allunyar algunes desenes de km en busca de menjar. 14/5/2022. (c) Joaquim Bonfill.

El fumarell carablanc és una espècie que actualment no cria a l'estany, tot i que s'hi veu regularment en migració durant els mesos d'abril i maig. 14/5/2022. (c) Joaquim Bonfill.

Les arpelles, com la majoria de les espècies es troben en ple període reproductor. En aquest cas un mascle (dalt) porta una presa a la femella que acaba de sortir del niu (a baix) i que agafarà en vol. 31/5/2022. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez.

L'estany és un punt d'aigua important no només per a les espècies aquàtiques sinó també per molts ocells de les rodalies que hi van a abeurar. 14/5/2022. (c) Joaquim Bonfill.

El mes de maig és el mes per excel·lència en el que crien la majoria de les espècies de l'estany, tant dels que ho fan pròpiament al canyissar com els que ho fan als arbres i bultres que l'envolten. En aquest cas un mascle de rossinyol comú (Luscinia megarhynchos) cantant. 14/5/2022. (c) Joaquim Bonfill.

La intensificació agrícola comporta la desaparició de moltes espècies. Un grup que s'ha fet molt rar al Pla d'Urgell és el de les cuques de llum. El manteniment de marges entorn de l'estany és clau per a la seva preservació a la comarca. Larva de cuca de llum mediterrània (Nycotphilia reichii). 7/5/2022. (c) Joan Estrada Bonell.